8. Ikrafttræden og ændring af bestemmelserne

8.1

Ikrafttræden
Nærværende "Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering ” er vedtaget af:

Bestyrelsen          Den 7. februar / 2017
og anmeldt til Energitilsynet.

Bestemmelserne træder i kraft den 15. februar 2017

 
8.2

Ændringer
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at foretage ændringer i bestemmelser­ne.

 

8.3

Meddelelse om ændringer      
Meddelelse om ændringer af ”Vedtægter”, ”Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevring”,

”Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering” og ”Takstblad” sker ved direkte henvendelse til EJER/LEJER. Meddelelse herom gives pr. brev eller via betalingsservicemeddelelsen.

Aktuel information om SELSKABETS til enhver tid gældende vedtægter m.v. kan ses på SEL-

SKABETS hjemmeside på adressen www.brande-fjernvarme.dk eller fås ved henvendelse til SELSKABET.