7. Tilsyns- og klagemyndighed mv.

7.1

Ankenævnet på Energiområdet - Det alternative tvistløsningsorgan

Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.:  41 71 50 00
www.energianke.dk
e-mail 

Ankenævnet på Energiområdet varetager de konkrete civilretlige forbrugerklager, som eksempelvis klager over målt forbrug, restanceinddrivelse, forsyningsafbrydelse, flytteafregning, ejerskifte, udtrædelsesgodtgørelse mv.

Klagen skal typisk angå et økonomisk krav mod energiselskabet, f.eks. et krav om at få tilbagebetalt et beløb, fordi det faktiske forbrug ikke svarer til det målte forbrug.


 
7.2

Energitilsynet
Energitilsynet behandler klager over generelle forhold efter varmeforsyningsloven og regler udstedt i medfør af loven, f.eks. klager over priser og generelle leveringsbestemmelser.

Energitilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf.: 41 71 54 00
www.energitilsynet.dk
e-mail

7.3

Energiklagenævnet
Når Energitilsynet har truffet en afgørelse, kan KUNDEN inden fire uger anke afgørelsen ved at sende en klage Energiklagenævnet:

Energiklagenævnet
Frederiksborggade 15
1360 København K
Tlf.: 33 95 57 85
www.ekn.dk
e-mail

7.4

EU’s klageportal
EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis man er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives på http://ec.europa.eu/odr

Ved indgivelse af klage skal angives fjernvarmeselskabets 
e-mailadresse - find adressen på hjemmesiden under kontakt.