6. Betaling m.v.

6.1

Betalingspligt
Der er betalingspligt for enhver form for fjernvarmelevering.

SELSKABET kan udskrive aconto-regninger. Antallet af aconto-regninger fastsættes af SELSKABET. Hvis forbruget ændrer sig i forhold til aconto-fastsættelsen, kan SELSKABET ændre de efterfølgende aconto-regninger.

SELSKABET kan endvidere regulere aconto-regningerne ved en general ændring af tariffer. Ændrer SELSKABET antallet af aconto-regninger, skal dette meddeles KUNDEN med 3 måneders varsel.


 
6.2

Årsafregning
Endelig afregning af forbruget finder sted senest 2 måneder efter årsaflæs­ningen og senest 2 måneder efter fraflytning fra ejendommen/lejemålet.


 
6.3

Afregning af fjernvarmeforbrug
Der er betalingspligt for al fjernvarmelevering. Hvis der konstateres et unormalt forbrug forårsaget af en defekt varmeinstallation og/eller fejlbe­tjening af varmein­stallationen, defekt måler, målerstop mv., og dette ikke kan henføres til misbrug eller manglende vedligeholdelse, foretages beregning af forbruget, jf. Dansk Fjernvarmes til enhver tid gældende vejledning om beregning af fjern­varmeforbrug. SELSKABET er berettiget til at kræve betaling for sine meromkost­ninger til drift og admini­stration som følge af et eventuelt merforbrug.


 
6.4

Betalingsfrist
Regninger vedrørende varmeforsyning skal betales til den på regningerne anførte betalings­dato. Regningerne skal fremsendes så betids, at betalingsfristen overskrider et månedsskifte. Sker betaling ikke rettidigt, er KUNDEN forpligtet til at betale rykkergebyr, jf. SELSKABETS takstblad samt renter, jf. den til enhver tid gældende rentelov.

Gebyret, der dækker SELSKABETS omkostninger som følge af restancen, skal sammen med eventuelle renter fremgå af regningen. Se endvidere punkt 6.12 om Gebyrer.


 
6.5

Rykker for betaling
Når det konstateres at, en regning ikke er betalt rettidigt, udsendes et rykkerbrev indeholdende oplysning om følgende:

 • At betalingsfristen er overskredet.
 • At der ved udsendelse af rykkerbrevet er påløbet et rykkergebyr, som vil blive opkrævet ved næste aconto-regning eller ved årsopgørelsen.
 • At såfremt regningsbeløbet ikke er indbetalt senest 10 dage efter rykkerbrevets betalingsdato, vil sagen overgå til inkasso ved advokat eller den forenklede inkassoprocedure.
 • KUNDEN vil være forpligtet til at betale et inkassoge­byr (fjernvarmeselskabets egne omkostninger ved behandling af restancen).
 • at KUNDEN ved skriftlig eller personlig henvendelse til SELSKABET i almindelig­hed vil kunne træffe aftale om en betalingsordning, der normalt vil forudsætte, at restancen afvikles over højst 3 måneder, og at KUNDEN sideløbende med afdragene betaler eventuelle nye forfaldne regninger rettidigt.

 
6.6

Inkasso
Hvis KUNDEN ikke inden for den i rykkerbrevet anførte frist har betalt det skyldige beløb eller truffet aftale med SELSKABET om en betalings­ordning, eller hvis en således truffet aftale er misligholdt, fremsender SELSKABET en inkassomeddelelse, hvoraf følgende fremgår:

 • At den forlængede betalingsfrist er overskredet, og at der derfor vil blive opkrævet det varslede inkassogebyr, samt
 • At restancen herefter overgår til inkasso ved advokat (eller den forenklede inkassoproces).
 • For­syningen kan afbrydes, hvis SELSKABET frygter for fremtidigt tab, og KUNDEN ikke stiller sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug ved bankgaranti, kautionsfor­sikring, depositum eller anden tilfredsstillende garanti, eller
 • At der træffes aftale om en beta­lingsord­ning, hvilket dog ikke kan indrømmes, hvis inkassomed­de­lelsen er foranlediget af misligholdelse af en tidligere aftalt betalings­ordning.
 • Omkost­ningerne i forbindel­se med betalingsordning, inkassobesøg, afbrydelse og retablering af forsyning vil blive pålignet KUNDEN.
 • Såfremt der er etableret et direkte kundeforhold med en LEJER, informerer SELSKABET samtidig EJEREN om, at forsyningen kan blive afbrudt. 

 
6.7

Afbrydelse af varmeforsyningen
Opfylder KUNDEN ikke de i 6.6 anførte betingelser, er SELSKABET berettiget til ved lukkebesøg hos KUNDEN at afbryde forsyningen, såfremt der ved lukkebesøget ikke opnås betaling af restancen eller stilles sikkerhed for fremtidige leverancer.

6.8

Genoptagelse af varmeforsyning
Forsyningen genoptages, når:

 • Restancen med påløbne gebyrer, omkostninger vedrørende afbrydelsen og genop­lukningen samt eventuelle renter og omkostninger ved restancens inddrivelse er betalt, eller
 • Der er stillet sikkerhed for betaling af fremtidigt forbrug (jf. 6.6), eller
 • Der indgås en betalingsordning, hvilket dog kun kan indrømmes, hvis tidligere indgået betalingsordning ikke er misligholdt.
6.9

Ejerskifte/lejerskifte
Ved ejerskifte hæfter den hidtidige EJER, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen, indtil ejerforholdet ophører, jf. 2.16.

Ved lejerskifte, hvor der er etableret et direkte kundeforhold, hæfter den hidtidige LEJER, respektive dennes bo, for alle krav i forbindelse med varmeleveringen indtil det tidspunkt, hvor LEJEREN har meddelt SELSKABET, at kundeforholdet ophører, jf. 2.17.

6.10

Sikkerhedsstillelse
SELSKABET kan stille krav om sikkerhed for fremtidig levering i tilfælde, hvor der er nærliggende risiko for, at SELSKABET uden denne sikkerhed vil lide tab ved fortsat levering til KUNDEN.

Der vil altid ske en individuel bedømmelse af KUNDENS forhold, inden der stilles krav om sikkerhedsstillelse. Der kan kun stilles krav om sikkerhedsstillelse, såfremt KUNDEN, umiddelbart inden kravet stilles, har haft et uregelmæssigt betalingsmønster med gentagne overskridelser af betalingsfristerne. 

6.11

Renter
Hvis SELSKABET ikke modtager sit tilgodehavende hos en KUNDE rettidigt, giver lovgivningen mulighed for at opkræve morarenter af restancebeløbet. I renteloven er fastsat nærmere regler for rentetilskrivning i forbindelse med restancer.  

6.12

Standardgebyrer
SELSKABET anvender følgende standardgebyrer:

 • Rykkerskrivelse *)
 • Inkassomeddelelse *)
 • Lukkebesøg *)
 • Genoplukning inden for normal åbningstid
 • Betalingsordning *)
 • Fogedforretning, udkørende
 • Selvaflæsningskort, rykker
 • Aflæsningsbesøg
 • Flytteopgørelse ved selvaflæsning
 • Flytteopgørelse ved aflæsningsbesøg
 • Nedtagning af måler
 • Genetablering af måler
 • Ekstraordinær måleraflæsning med regning
 • Udskrift af regningskopi
 • Målerundersøgelse på stedet
 • Udbringning af måler.

*) Momsfrie gebyrer

Gebyrernes størrelse fremgår af SELSKABETS til enhver tid gældende takstblad.