5. Måling af fjernvarmeforbrug, herunder anvendelse af fjernaflæsning

5.1

Levering og placering af måleudstyr
SELSKABET leverer det for afregning mellem KUNDE og SELSKAB nødvendige måleudstyr og bestemmer målernes antal, størrelse, type og placering.

KUNDEN betaler elforbruget til måleren.


 

5.2

Ejerforhold
Hovedmålere ejes og vedligeholdes af SELSKABET. SELSKABET er i øvrigt berettiget til at udskifte og flytte hovedmålere, når det findes påkrævet. Flytning af hovedmåler skal aftales med KUNDEN.

KUNDEN er erstatningsansvarlig over for SELSKABET i tilfælde, hvor måleren beskadiges eller ødelægges af KUNDEN.


 
5.3

Flytning af hovedmålere
Uden SELSKABETS godkendelse må hovedmålere ikke flyttes. De ved hovedmålere og hovedhaner anbragte plomber må kun brydes af SELSKABETS personale eller af personer bemyndiget dertil af SELSKABET.

Hvis en måler ved en ombygning eller ændret anvendelse af en bygning får en uhensigtsmæssig placering, så kontrol og aflæsning ikke kan foretages på normal måde, er SELSKABET berettiget til at kræve måleren flyttet for KUNDENS regning.


 
5.4

Bimåler
Såfremt en KUNDE opsætter bimålere for intern fordeling af varmefor­bruget, er dette SELSKABET uvedkommende.


 
5.5

Aflæsning af målere
Med henblik på afregningen af fjernvarmeforbruget foretages periodiske aflæsninger af hovedmålere ved

  • Fjernaflæsning (foretages automatisk af SELSKABET)

KUNDEN accepterer, at der ved installationer med fjernaflæsning kan foretages hyppige/løbende aflæsninger uden efterfølgende afregning. Sådanne aflæsninger sker udelukkende for afklaring af forhold vedrørende SELSKABETS drift og/eller ledningsnet (varmetab, temperatursvingninger,

svingende belastning, løbsk måler) samt forhold, der alene er nødvendige for den daglige drift og kundeservice.


 
5.6

Aflæsning
Måleren bliver fjernaflæst en gang i døgnet. Disse aflæsninger vil ligge til grund for årsaflæsning, samt flytteaflæsning.


 
5.7

Manglende selvaflæsning
Kan aflæsning ikke opnås på grund af manglende el-forsyning til måleren, kan der udstedes regning baseret på et af SELSKABET beregnet forbrug i over­ensstemmelse med gældende regler herom.Derudover opkræver SELSKABET gebyr for kontrolaflæsning, jf. takstbladet. 


 
5.8

Betaling for aflæsning
SELSKABET er berettiget til at opkræve betaling for måleraflæsninger, som rekvireres af KUNDEN, medmindre disse udgifter i henhold til 5.11 skal afholdes af SELSKABET.


 
5.9

Beskadigelse af måler
Såfremt der konstateres fejl ved målingen eller klar uoverensstemmelse mellem det af hovedmåleren registrerede og det sandsynlige forbrug, kontrolleres måleren for eventuelle fejl, og forbruget fastsættes efter de til enhver tid gældende regler for beregnet forbrug, og betalingen reguleres i overensstemmelse hermed. Såfremt KUNDEN kan dokumentere, at forbruget har været atypisk i afregnings­perioden, tages der hensyn til dette i fastsættelsen af forbruget.


 
5.10

Afprøvning af måler
SELSKABET er til enhver tid berettiget til for egen regning at udføre måleraf­prøvning, ligesom KUNDEN ved skriftlig henvendelse og mod betaling til SELSKABET kan forlange at få hovedmåleren afprøvet, jf. 5.11.


 
5.11

Hovedmålerens maksimale afvigelse
Hovedmålere anses for at vise rigtigt, når disse ved afprøvning inden for deres måleområde har en maksimal afvigelse, som ikke overskrider de i "Tekniske bestemmelser for fjernvarmele­vering" fastsatte maksimalt tilladelige afvigelser for målere og/eller i henhold til de af SELSKABET fastsatte afvigelser.

Hvis afvigelsen overskrider disse grænser, afholdes udgiften til såvel målera­flæsning som målerafprøvning af SELSKABET, og afregning med KUNDEN reguleres.


 
5.12

Fejl ved hovedmåler skal meldes
Såfremt KUNDEN har eller burde have en formodning om, at måleren er beskadiget, registrerer forkert eller står stille, er KUNDEN forpligtet til omgående at underrette SELSKABET herom.


 
5.13

Tyveri
En brudt plombe vil blive anmeldt til politiet som forsøg på tyveri af varme og kan medføre en skønnet efterregulering.