4. Tariffer

4.1

Tariffer
SELSKABET udarbejder tarifferne under hensyntagen til Energitilsynets retningslinjer om kostægte tariffastsættelse, og tarifferne vil til enhver tid fremgå af SELSKABETS takstblad.

Afregning af bidrag af enhver art, der indgår som led i fjernvarmeforsy­ningen, finder sted efter de til enhver tid gældende og til Energitilsynet anmeldte tariffer.


 
4.2

BBR-registret
Umiddelbart efter at tilslutningen til fjernvarme har fundet sted, anmelder SELSKABET det til kommunens bygnings- og boligregister (BBR), at ejendommens opvarmningsform er ændret til fjernvarme.

De oplysninger, der er registreret i BBR, anvendes bl.a. som grundlag for effektbidraget, som indgår i fjernvarmetaksten.

EJEREN er ansvarlig for, at de til enhver tid i BBR registrerede oplysninger er korrekte.

4.3

Meddelelse af ændringer
Hvis der i ejendommen foretages ændringer, som har indflydelse på beregning af dele af tilslutningsbidraget og de årlige driftsbidrag, herunder effektbidraget, har KUNDEN pligt til at meddele dette til SELSKABET.

KUNDEN har i øvrig pligt til straks at give SELSKABET meddelelse om enhver ændring, der har betydning for aftaleforholdet.

4.4

Takstbladet
SELSKABETS takstblad er offentligt tilgængeligt på SELSKABETS hjemmeside Takstblade
eller kan rekvireres ved henvendeles til SELSKABET.

SELSKABET er forpligtet til at oplyse såvel EJER som LEJER med direkte kundeforhold om tariffer, om ændringer af disse samt om ændring af opkrævningsperiode