3. Drift og vedligeholdelse af anlæg

3.1

Varmelevering
Varmen leveres som cirkulerende varmt vand (fjernvarmevand) med en temperatur, der af SELSKABET kan reguleres såvel efter årstiderne som inden for døgnet, jf. "Tekniske Be­stemmelser for fjernvarmelevering".


 
3.2

Brug af fjernvarmevand
Fjernvarmevandet må kun benyttes til cirkulering i ejendommens varmeinstal­lation. KUNDEN er ansvarlig for, at der ikke sker aftapning eller spild af fjern­varmevand fra anlægget.


 
3.3

Varmeinstallationen
Ejendommens varmeinstallation (varmeanlæg og vandvarmer, respektive varmevek­sler) skal dimensio­neres, styres, reguleres og overvåges, således at fjernvarme­vandet afkøles i henhold til "Tekniske Bestemmelser for fjernvarmelevering". 


 
3.4

Varmeinstallationens stand
KUNDEN er ansvarlig for, at ejendommens varmeinstallation holdes i forsvarlig stand med hensyn til sikkerhed, drift og regulering.

 Såfremt KUNDEN udviser uagtsomhed ved vedligeholdelse eller pasning af anlægget, så der derved påføres SELSKABET tab eller ulemper, og KUNDEN ikke efter henstilling retter de påtalte forhold, er SELSKABET berettiget til at bringe forholdene i orden for KUNDENS regning, og tillige, hvis sikkerheds­mæssige grunde taler herfor, at afbryde fjernvarmeforsyningen, indtil forholdene er bragt i orden.


 
3.5

Autoriseret VVS-installatør
Til enhver udførelse af arbejder på ejendommens varmeinstallation bør anvendes firmaer med autorisation som VVS‑installatør, der tillige er registreret i Fjernvarmebranchens registreringsordning for servicemontører (også kaldet FjR-ordningen).


 
3.6

Opretholdelse af forsyningen
SELSKABET har pligt til at opretholde en regelmæssig forsyning med fjernvarme til rumop­varmning og fremstilling af varmt brugsvand. SELSKABET forbeholder sig ret til, så vidt muligt med forudgående varsel, at afbryde forsyningen ved udførelse af nytilslutninger, lednings­ændringer og reparatio­ner. Større ledningsarbejder vil så vidt muligt blive udført uden for den egentlige fyringssæson.

Kortvarige, nødvendige afbrydelser i forbindelse med havari kan foretages uden varsel.

I tilfælde af varmeafbrydelse og andre tilfælde af ikke kontraktmæssig levering i forbrugerkøb gælder købelovens og aftalelovens regler, og SELSKABET er ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler. Over for erhvervsdrivende er SELSKABET ikke ansvarlig for driftstab, ej heller for avancetab eller andet indirekte tab, medmindre der foreligger forsæt eller grov uagtsomhed fra SELSKABETS side. Erhvervs­drivende opfordres derfor til at tegne driftstabsfor­sikring.


 
3.7

Force majeure
SELSKABET påtager sig intet ansvar for følgevirkninger af svigtende levering opstået ved naturkatastrofer, krig, oprør, hærværk, brand, eksplosioner, arbejdskonflikter eller andre forhold, som er uden for SELSKABETS kontrol.

SELSKABET fritages i disse situationer for leveringsforpligtelsen.

 
3.8

Adgang til varmeanlæg
SELSKABETS personale skal, så længe ejendommen er tilsluttet fjernvarmeforsy­ningen, mod behørig legitimation, til enhver tid have adgang til alle dele af ejendommens varmeanlæg for eftersyn, trykprøvning, aflæsning samt afbrydelse.


 
3.9

Beskadigelse af Selskabets ejendom
KUNDEN er – såfremt det skyldes fejl eller forsømmelser fra hans side – ansvarlig for beskadigelse af SELSKABETS ejendom, jf. dansk rets almindelige bestemmelser om erstatning.


 
3.10

Ændring af leveringskonditioner
SELSKABET er til enhver tid berettiget til at ændre leveringskonditioner, f.eks. ændring af tryk og temperatur, som myndighederne foreskriver eller anbefaler.

Leveringsændringer skal meddeles både til LEJERE med direkte kundeforhold og til EJEREN med et varsel, jf. 8.3. 

Såfremt de ovenfor nævnte ændringer vil kræve forandring af installationer tilhørende EJEREN, påhviler udgifterne hertil denne.

Påføres ejendommen herved urimelige forsyningsforhold eller udgifter, skal EJEREN være berettiget til at udtræde af SELSKABET, uden at der derved skal betales udtrædelses­godtgørelse eller afbrydelsesomkostninger.