1. Gyldighedsområde og definitioner

1.1

Almindelige Bestemmelser for fjernvarmelevering er gældende for leveringsforholdet mellem Brande Fjernvarme Amba. Præstevænget 11, 7330 Brande, CVR-nr. 58 17 66 13, post@brande-fjernvarm.dk og EJEREN af ejendommen, der efter eget ønske eller ved tilslutningspligt er tilsluttet fjernvarmeforsyningen, samt for LEJERE, hvor der i henhold til 1.2 er aftalt et direkte kundeforhold.

Efterfølgende benævnes forsyningsselskabet som SELSKABET. EJEREN af en ejendom og LEJERE med et direkte kundeforhold benævnes KUNDEN. Ejeren af ejendommen er benævnt EJEREN, hvor aftaleforholdet til SELSKABET juridisk adskiller sig fra det forhold en LEJER har til SELSKABET eller hvor LEJERENS forhold til EJEREN omhandles i teksten.

 

1.2

Hvor det er teknisk gennemførligt, dvs. hvor der til den enkelte KUNDE findes et selvstændigt stik med mulighed for aflukning samt en selvstændig varmemåler, der ejes af SELSKABET, skal betaling for varme – på EJERENS anmodning – ske i et direkte kundeforhold mellem SELSKABET og KUNDEN, uanset om KUNDEN er EJER eller LEJER.

 

Hæftelse for betaling af LEJERENS løbende betalinger kan ikke pålægges EJEREN. LEJEREN hæfter for al betaling af varme og faste udgifter, indtil LEJEREN eller EJEREN har meddelt SELSKABET, jf. afsnit 2.17, at vedkommendes aftale med SELSKABET ophører. Herefter indtræder en ny LEJER eller EJEREN i aftalen med SELSKABET.

 

Øvrige leveringsforhold – herunder lejeaftalen – mellem en EJER og dennes LEJER er SELSKABET uvedkommende.


 
1.3

Aftalegrundlaget mellem SELSKABET og KUNDEN er fastlagt i:

  • Almindelige bestemmelser
  • Tekniske bestemmelser
  • Vedtægter
  • Takstblad Fjernvarme
  • Velkomstbrev

  
1.4

Velkomstbrev

I forbindelse med ejer-/lejerskifte fremsender SELSKABET et ”Velkomstbrev” til KUNDEN med oplysning om KUNDENS indtræden i aftaleforholdet.